Friday, Jul 20th

Last update:10:30:34 AM GMT

Headlines:
Load a sample iFrame " href="/gujarati/others/vedio-gujarati">Video-Gujarati

પ્રાથમિક સારંવાર કેંદ્ર

Print PDF
પ્રાથમિક સ્વાસ્થય કેંદ્ર (PHC) ગામોના સ્વાસ્થય સેવાનો આધાર છે. પ્રાથમિક સ્વાસ્થય કેંદ્ર અને તેમના ઉપકેંદ્રોની ગામોના જનસંખ્યાને સ્વાસ્થય સંભાળને લાગતી વળગતી સેવાઓ આપવાની છે. પ્રત્યેક પ્રાથમિક સ્વાસ્થય કેંદ્ર ૧૦૦૦૦૦ લોકો સુધી પહુચે છે અને ૧૦૦ ગામડાઓ સુધી ફેલાયા છે. (PHC) ને એક વૈધકીય અધિકારી, ખંડ વિસ્તાર તાલીમ આપનાર, એક સ્ત્રી સ્વાસ્થય સહાયક, વૈધકીય કર્મચારી, ડ્રાયવર અને પ્રયોગશાળા તંત્રજ્ઞ સંભાળે છે. એકજીવ અને નાની શસ્ત્રક્રીયા માટેના જરૂરી સુવિધાઓ સાથે સુરક્ષિત હોય છે.

(PHC) ની સ્થાપના થઈ અને સરકાર દ્વારા ન્યુનતમ આવશ્યક કાર્યક્રમ (MNP) અને મુળ ન્યુનતમ સેવા કાર્યક્રમ (BMS) ના આધારે જળવાઈ રખાય છે. હાલમાં ૧૪ અર્ધવૈદ્યકીય તપાસ અને બીજા કર્મચારીઓ વૈધકીય અધિકારીને આધાર આપે છે. ૬ ઉપકેંદ્રો માટે એક PHC કોઇને વૈદ્યકીય તપાસ માટે તજ્ઞ પાસે મોકલવાના એકમ તરીકે કામ કરે છે. તેમની પાસે ૪-૬ થી પથારીઓ હોય છે. પ્રાથમિક સ્વાસ્થય કેંદ્રોની ગતિવિધિયોમાં ઉપચારાત્મક, નિવારક, પ્રાથમિક અવસ્થાના સમાજની વ્યક્તિ અને કુટુંબ કલ્યાણની સેવાઓમાં સંકળાયેલા છે. અહીયા આગળ સપ્ટેંબર ૨૦૦૪ માં ૨૩૧૦૯ ની તુલનામાં સપ્ટેંબર ૨૦૦૫ સુધીમાં ૨૩૨૩૬ (PHC) કાર્યરત છે.

અહીંયા ભારતમાં કોઇક રાજ્યોમાં એક સ્થાનિક સ્તર પરના સ્વાસ્થય કેંદ્રોની સુચી છે ઉગમ: india.gov.in

સુચના

 
આ આપની સાઈટ છે, સુચના અથવા પ્રતિક્રીયા આવકાર્ય છે. જણાવશો, તો અમો તેના આધારે ઉત્તમ કરવાના પ્રયત્‍નો કરશું.

સુચના જણાવો

વાર્તાપત્ર

 
Newsletters

Link to Aarogya

 

પ્રકાશન

 
Know Your Rights!

અમારીસાથી આઓ