એચ.આય.વી સકારાત્મક્નું હોવાના કલંક સાથેની લડાઈ

Print
મેક્સ માર્ટીન દ્વારા
કલંક અને ભેદભાવ વિશે જણાવતી કર્ણાટક્ની એચ.આય.વી પૉઝીટીવ મહિલાઓ
હીના એક ૨૦ વર્ષની આંનદીત સ્ત્રી છે. તેણી જ્યારે કર્ણાટકના પોતાના ગામમાં પાછી ફરી ત્યારે તેના પડોશીઓ તેને આશ્ચર્યથી જોતા જેમ કોઇ ભુતને ન જોતા હોય. "શું તુ ઠીક છે? " કોઇકે નિર્દયતાથી પુછયુ "હજુ હું જીવંત છું, મરી નથી " ગામની અને આજુબાજુની એચ.આય.વી સંક્રમિત મહિલાઓ માટે ચાલતા સલાહ કેંદ્રમાં જતા પહેલા તેણીએ જવાબ આપ્યો. તેમાં ઘણી બધી વિધવાઓ છે, અને ઘણી ઘરમાંથી કાઢી મુકેલ અથવા પરિવારથી બહિષ્કૃત કરેલ મહિલાઓ છે.

હિનાનો સંદેશ : જીંદગીમાં નૈરાશ્યના ચક્રવાતમાં જશો નહી અને ક્યારેય આત્મહત્યાના વિચારો કરશો નહી અને કલંક સામે લડો.

બે ઉચ્ચ એવા ભારતના રાજ્યો જે એચ.આય.વી માટે બહુ પ્રચલિત છે, તે કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્ર. તેની રાજધાની બેંગલોર અને મુંબઈનો અભ્યાસ UNAIDS દ્વારા કરવામાં આવ્યો તો જણાયુ કે આ રીતે જે મહિલાઓને વારસો મળ્યો છે તેમાં ઘર અને સારસંભાળની સમસ્યા મોટી છે. આ અહેવાલ જે જાગતિક એડ્સ વ્યાપક રોગ પર છે. હાલમાં UNAIDS દ્વારા તેની પૃષ્ટી પ્રકાશિત કરતા જણાવ્યું કે આવા પ્રકારનો દૃષ્ટિકોણનું દુનિયાભરના વિકસિત દેશોમાં વર્ચસ્વ છે.

૧૫ મુ આંતર રાષ્ટ્રીય એડ્સ સંમ્મેલન જે ૧૧-૧૬ જુલાઇ જે બૈંકૉકમાં ભરાયુ ત્યારે સંયુકત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ કોફીઅનાનને દુનિયાને ઉદ્દેશી ને કહયું કે એચ.આય.વીનું ભયાનક સ્વરૂપ જે યુવા મહિલાઓમાં ફેલાયુ છે અને તેનો પ્રભાવ એચ.આય.વી સંક્રમિતોને અલગ કરવામાં થયો છે.

હીના જ્યારે બેંગલોર આવી ત્યારે તેને પોતાને એચ.આય.વીની સ્થિતીની જાણ ન હતી. જ્યારે તેણીને તે અમાચાર મળ્યા ત્યારે તે ભાંગી પડી. અનિવૃત્તિ કારવાઈ પણ ખરાબ હતી તે જયારે હૉસ્પિટલમાં ચાચણી માટે ગઈ ત્યારે સ્વાસ્થય કર્મચારીઓએ લાગણી વિના જણાવ્યું : શું તમોને એ કેવી રીતે મળ્યુ?

એચ.આય.વી સાથે રહેનાર તેની મૈત્રીણી સિબા તેણીને સમજાવતા કહયુ કે તારા નામની સામે તેઓ લાલ તારો લગાડશે અને દવા વિતરણ કરનાર સ્ત્રી એ જે એક પડીકુ ટેબલના છેડા ઉપર મારી સામે નાખીને ગઈ હતી એ તેનું નૈતિક સ્ખલન છે.

ઉગમ: infochangeindia.org